Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2016 r.

DECYZJA Nr 346/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów"

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 6 lit. e, pkt 8 lit. a i b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§  1.
W "Regulaminie funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów", stanowiącym załącznik do decyzji Nr 262/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 213), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 w ppkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5,";

2)
w pkt 9 w ppkt 1 w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- monitorowanie, we współpracy z Zarządem Planowania Rzeczowego - P8 i Zarządem Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 oraz właściwym organizatorem systemu funkcjonalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, budżetowania zadaniowego poszczególnych projektów, w tym monitorowanie Planu Modernizacji Technicznej na kolejne lata w obszarze projektów zawartych w programie operacyjnym, oraz, w przypadku przygotowania infrastruktury dla umiejscowienia sprzętu wojskowego, Planu inwestycji budowlanych,";

3)
w pkt 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"12. Dyrektor programu operacyjnego jest zobowiązany do inicjowania prac w zakresie sprawozdawczości i aktualizacji programu operacyjnego. W tym celu, w terminie do dnia 10 marca danego roku kalendarzowego, dyrektor programu operacyjnego (w formie pisemnej i elektronicznej), w uzgodnieniu z właściwymi organizatorami systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia, za pośrednictwem Zespołu Koordynującego, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych sprawozdanie za rok poprzedni z postępów w realizacji zadań rzeczowych ujętych w programie operacyjnym, w którym ujmie między innymi:";

4)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Sprawozdania, o których mowa w pkt 12, dyrektor programu operacyjnego przesyła w formie pisemnej i elektronicznej, do wiadomości Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5, Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, właściwego organizatora systemu funkcjonalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których sprawozdania dotyczą.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.