Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2018 r.

DECYZJA Nr 119/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania" oraz "Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego"

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. b i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 314/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania" oraz "Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 274 oraz z 2014 r. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Biuro Ministra Obrony Narodowej jest uprawnione do realizowania czynności w procesie realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji określonym w przepisach regulujących organizację Ministerstwa Obrony Narodowej.";

2) w załączniku Nr 2 w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Biuro Ministra Obrony Narodowej jest uprawnione do realizowania czynności w procesie realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji określonym w przepisach regulujących organizację Ministerstwa Obrony Narodowej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.