Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 121
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 10 lit. e Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 631) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 342 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie zmienionej decyzją nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz decyzją nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 marca 2018 r. w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Miłosz KLIKOWICZ - p.o. Zastępca Dyrektora DABW w Gdańsku;";

2) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Mariusz CICHOŃ - p.o. Zastępca Dyrektora DABW w Lublinie;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.