Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 93/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76 oraz z 2017 r. poz. 21) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Biuro jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Bezpośrednie podporządkowanie Biura określa decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.