Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2019.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 174
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 2 oraz z 2018 r. poz. 28) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 13

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE

Lp.Nazwa komórki

organizacyjnej lub stanowiska

Liczba
komórekStanowisk policyjnych
1234
1- Dowódca oddziału1
2- Zastępca dowódcy oddziału3
4
3Zespół Organizacji Służby:1
- Pomocnik dowódcy oddziału2
- Specjalista4
- Dyżurny oddziału prewencji Policji5
- Asystent2
- Referent7
- Policjant1
21
4Zespół Zaopatrzenia:1
- Pomocnik dowódcy oddziału1
- Specjalista1
- Asystent4
- Referent1
7
5Zespół Transportu:1
- Pomocnik dowódcy oddziału1
- Asystent3
- Referent3
- Policjant1
8
6Zespół Łączności:1
- Pomocnik dowódcy oddziału1
- Specjalista1
- Asystent5
- Referent1
8
7Zespół Szkolenia:1
- Pomocnik dowódcy oddziału1
- Specjalista4
- Asystent3
8
8Zespół Kadr i Kontroli:1
- Pomocnik dowódcy oddziału1
- Specjalista1
- Asystent3
5
9Zespół Medyczny:3
- Lekarz1)3
- Pielęgniarka/ Ratownik medyczny6
9
10Zespół Prewencji:

- Pomocnik dowódcy oddziału

13
3
11Kompania Prewencji:2)111034
12Kompania Wzmocnienia:1
- Dowódca kompanii1
- Zastępca dowódcy kompanii1
- Asystent1
Pluton Miotaczy Wody:1
- Dowódca plutonu1
- Dowódca drużyny6
- Referent6
- Policjant10
23
Załoga Transportera Opancerzonego:12
- Referent
2
Pluton AWGŁ/RO:1
- Dowódca plutonu1
- Dowódca drużyny7
- Referent14
- Policjant7
29
Pluton Wsparcia Taktycznego:1
- Dowódca plutonu1
- Dowódca drużyny4
- Referent8
- Policjant16
29
86
OGÓŁEM221193

1) Fakultatywnie specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.