Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2019.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 40
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 77 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 37 oraz z 2018 r. poz. 62) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Do dnia 5 stycznia 2020 r. na terytorium państw, o których mowa w § 2, funkcje konsularne i zadania konsula określone przepisami prawa międzynarodowego oraz ustawami są wykonywane przez:

1) Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur - w stosunku do terytorium Republiki Filipin;

2) Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze - w stosunku do terytorium Republiki Palau.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.