Zmiana decyzji w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 196/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz w związku z § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
1.
W decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92, z 2018 r. poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166) w pkt 1 w ppkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 34 w brzmieniu:

"34) Święto Żołnierza Rezerwy -10 października.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.