Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

DECYZJA Nr 187/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 374/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a brzmieniu:

"3a. Podczas wykonywania przez orkiestrę Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego lub jej odtwarzania w trakcie obchodów świąt państwowych, uroczystości wojskowych oraz o charakterze patriotycznym i patriotyczno-religijnym jest ona odśpiewywana przez wszystkich żołnierzy, z wyjątkiem dowódców uroczystości, dowódców kompanii honorowych (pododdziałów honorowych) oraz żołnierzy wchodzących w skład posterunków honorowych, pocztów flagowych, orkiestr wojskowych i zabezpieczających uroczystość.";

2) tytuł załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Tekst Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego";

3) tytuł załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie:

"Zapis nutowy Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2019 r.