Zmiana decyzji w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 151/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 174) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy zarządzanie procesami pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu WISŁA, w tym w szczególności:";

2)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) koordynacja procesu pozyskania, w tym przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz, w przypadku udzielenia stosownych upoważnień, zawieranie umów;

2) nadzór nad realizacją umów zawartych w wyniku postępowań, o których mowa w pkt 1, w tym weryfikacja i uzgadnianie pod względem merytorycznym dokumentów rozliczeniowych dotyczących realizowanych umów;".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.