Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2018.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 12
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 stycznia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69 oraz z 2017 r. poz. 1986) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 1, z 2016 r. poz. 29 oraz z 2017 r. poz. 50) w § 1 w pkt 2 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– Komendanta Służby Ochrony Państwa,".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).