Zmiana decyzji w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2016 r.

DECYZJA NR 1
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 3 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 48) wprowadza się następujące zmiany w § 1:
1)
w pkt 2 uchyla się lit. d;
2)
w pkt 3 uchyla się lit. b;
3)
w pkt 4 uchyla się lit. b.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2016 r.