Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2018.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 77
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa dysponentem środków budżetu państwa w części 43, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 88A Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa dysponentem środków budżetu państwa w części 43, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 45 i 74 oraz z 2017 r. poz. 71) w § 3 wyrazy "31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2019 r.".
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).