Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. poz. 1738) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 253 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 49, z późn. zm.) w § 8 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) HUNT GROUP SUPER X - we wszystkich odmianach.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.