Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 68/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46, 125, 129 i 231) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK