Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 85/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 25 i 126, z 2017 r. poz. 33 i 160 oraz z 2018 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w Lp. 150 w kolumnie OBRĘBY I NUMERY DZIAŁEK w obrębie 5-60-02 Zielonka skreśla się działkę część 314;
2) dodaje się Lp. 892 i 893 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

L.p.NR KOMPLEKSUWOJEWÓDZTWOPOWIATMIEJSCOWOŚĆOBRĘBY I NUMERY DZIAŁEKMIEJSCE

PRZECHOWYWANIA

DOKUMENTACJI

GEODEZYJNO-

KARTOGRAFICZNEJ

892b.n.MAZOWIECKIEWOŁOMIŃSKIZIELONKA5-60-02 ZIELONKA,

dz. 162, cześć 166, 312, część 313, 314

SZI

WARSZAWA

(na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy SZI a Muzeum Wojska Polskiego)

893b.n.MAZOWIECKIEWOŁOMIŃSKIOSSÓWOSSÓW-03,

dz. 343

OSSÓW-04,

część dz.295

SZI

WARSZAWA

(na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy SZI a Muzeum Wojska Polskiego)