Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 11) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po lit. k dodaje się lit. ka w brzmieniu:

"ka) Artur Pelczar

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,";

2)
uchyla się lit. r.
§  2.  1
 Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.WUG.2020.41).