Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 stycznia 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 98 oraz z 2019 r. poz. 69 i 86) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się lit. b;
2)
po lit. n dodaje się lit. na w brzmieniu:

"na) Miranda Ptak

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.