Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2022 r.

DECYZJA Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 marca 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 48) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 120, 133, 136 i 141) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w lit. h wyrazy "Węglokoks Kraj sp. z o.o." zastępuje się wyrazami "Węglokoks Kraj S.A.";
2)
uchyla się lit. u.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.