Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2019 r.

DECYZJA Nr 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 września 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 44) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 45) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedstawiciele pracodawcy:

a) Ewelina Baranek

służba bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych

główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy

Członek Komisji,

b) Agata Ciesielska-Kondys

Falck Centra Medyczne sp. z o.o.

Członek Komisji,

c) Artur Kukulski

główny specjalista

w Departamencie Warunków Pracy i Szkolenia

Wyższy Urząd Górniczy

Członek Komisji,

d) Robert Pasternak

Zastępca Dyrektora

Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach

Członek Komisji,

e) Janusz Pszon

główny specjalista

w Departamencie Warunków Pracy i Szkolenia

Wyższy Urząd Górniczy

Członek Komisji,

f) Alicja Stefaniak

Dyrektor

Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia

Wyższy Urząd Górniczy

Przewodniczący Komisji;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.