Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2019.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 89 oraz z 2019 r. poz. 33) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 52) w § 1 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Ewelina Baranek

służba bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych

główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy

Członek Komisji,

b) Agata Ciesielska-Kondys

Falck Centra Medyczne sp. z o.o.

Członek Komisji,";

2) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Artur Kukulski

główny specjalista

w Departamencie Warunków Pracy i Szkolenia

Wyższy Urząd Górniczy

Członek Komisji,".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.