Dz.Urz.WUG.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 59) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 208) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po lit. o dodaje się lit. oa i ob w brzmieniu:

"oa) Franciszek Plewa

Politechnika Śląska,

ob) Lech Poloński

Śląski Uniwersytet Medyczny,";

2) uchyla się lit. q.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.