Dz.Urz.WUG.2018.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 59) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 198) w § 1 w pkt 4 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) Jarosław Grzesik

NSZZ "Solidarność", Sekretariat Górnictwa i Energetyki,".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 14 listopada 2018 r.