Dz.Urz.WUG.2018.194

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2018 r.

DECYZJA Nr 25
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 59) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 180) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

"ca) Wojciech Chojnacki

KGHM Polska Miedź S.A.,";

2) po lit. r dodaje się lit. ra i rb w brzmieniu:

"ra) Radosław Stach

KGHM Polska Miedź S.A.,

rb) Martin Štemberka

Český báňský úřad,";

3) uchyla się lit. u.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.