Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2018 r.

DECYZJA Nr 22
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 59) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 86) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się lit. d;
2) po lit. n dodaje się lit. na w brzmieniu:

"na) Andrzej Okoń

TAURON Wydobycie S.A.,".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.