Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2022 r.

DECYZJA Nr 12
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 50) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 111 oraz z 2022 r. poz. 13) w § 1 w pkt 4 po lit. zs dodaje się lit. zsa w brzmieniu:

"zsa) Wiesław Piecha

Polska Grupa Górnicza S.A.,".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.