Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2022 r.

DECYZJA Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 marca 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 50) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 111) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w lit. r wyrazy "Węglokoks Kraj sp. z o.o." zastępuje się wyrazami "Węglokoks Kraj S.A.";
2)
po lit. zzb dodaje się lit. zzba w brzmieniu:

"zzba) Marian Tkaczyk Gliwice,".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.