Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 150) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 151) w § 1 w pkt 4 po lit. zl dodaje się lit. zla w brzmieniu:

"zla) Zbigniew Schinohl

Jastrzębie-Zdrój,".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.