Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 19
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 68 i 144) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 78) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Ustala się, do dnia 30 września 2018 r., następujący skład Komisji do spraw Ochrony Powierzchni:".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.