B.I.LP.2018.8/9.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 141
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 291 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wypracowanych w trakcie krajowej narady łowieckiej, która odbyła się w Czeszowie w dniach 17-19 października 2017 r. z udziałem pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych

ZŁ.0050.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 § 19 pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach - postanawiam, co następuje:

§  1.  Zmieniam treść punktu 2 ustaleń z krajowej narady łowieckiej, która odbyła się w dniach 17-19 października 2017 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, stanowiących załącznik do decyzji nr 291 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 listopada 2017 r., poprzez wykreślenie drugiego zdania o następującym brzmieniu:

"Dla zapewnienia powyższego w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych powinny być stosowane wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty/atesty instytucji uprawnionych do ich wydawania".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.