Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 226
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629) oraz art. 112 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do lokalu mieszkalnego zmienionej decyzją nr 192 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 lipca 2016 r. w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydziału właściwego w sprawach mieszkaniowych Biura Logistyki ABW - dla funkcjonariuszy ABW pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.