Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 120
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 140 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych zmienionej decyzją nr 240 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 września 2017 r., decyzją nr 54 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 marca 2018 r. oraz decyzją nr 87 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w załączniku nr 2 do decyzji wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Miłosz KLIKOWICZ;";

2) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Mariusz CICHOŃ;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.