Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 273
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 27 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do podpisywania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umów cywilnoprawnych dotyczących skierowań i zezwoleń na pobieranie nauki, odbywanie studiów oraz innego rodzaju szkoleń

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 130 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do podpisywania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umów cywilnoprawnych dotyczących skierowań i zezwoleń na pobieranie nauki, odbywanie studiów oraz innego rodzaju szkoleń w § 1 w pkt 1 wyrazy "Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW" zastępuje się wyrazami "Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW".
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 2 listopada 2018 r.