Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 92/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) i art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 98, z 2014 r. poz. 47 i 408, z 2015 r. poz. 146, z 2016 r. poz. 12 i 201 oraz z 2018 r. poz. 12) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący zadania, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 i 7 ustawy, wystawiają właściwe dowody księgowe (faktury, rachunki, noty).

2. Dysponenci środków budżetu państwa w dowodach księgowych, o których mowa w ust. 1, wskazują odpowiednio w przypadku faktur - rachunek bankowy dysponenta wystawiającego te dokumenty lub w przypadku rachunków i not - rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa poniżej, jako właściwy do otrzymania wpływu i po zarejestrowaniu w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) przesyłają kopię wystawionych dokumentów księgowych do Departamentu Budżetowego w ciągu 5 dni roboczych od dnia wystawienia dowodu księgowego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. W przypadku realizacji usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), dysponenci środków budżetu państwa realizują płatności z tytułu podatku VAT samodzielnie, natomiast wartość netto odprowadzają w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania - na rachunek Funduszu prowadzony przez Departament Budżetowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 18 1130 1017 0020 1232 7920 0001.

3. Dysponenci środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, prowadzą ewidencję należności wynikających z wystawionych dowodów księgowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad grupowania operacji gospodarczych dla jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zapisami Wzorcowej Polityki Rachunkowości dla jednostek budżetowych, a także realizują zadania, o których mowa w § 5 ust. 5 decyzji Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76, 2015 r. poz. 156 i 343 oraz z 2016 r. poz. 181).

4. W zakresie wsparcia udzielonego wojskom obcym, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, właściwym w zakresie rozliczania wpływów, w tym wystawiania dowodów księgowych, jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

5. W zakresie rozliczania wpływów, o których mowa w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przekazuje, w dniu dokonania przelewu na rachunek Funduszu sporządzone zestawienie zbiorcze dowodów księgowych, dotyczące dokonanego przelewu i przekazuje je do Departamentu Budżetowego.

6. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych określi szczegółowe zasady rozliczania wpływów, o których mowa w ust. 4.

7. Wpływy z tytułu udzielania wsparcia wojskom obcym obejmują zadania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. W przypadku dowodów księgowych, o których mowa w ust. 1, wystawionych przed dniem 1 lipca 2018 r., Dyrektor Departamentu Budżetowego przekazuje właściwym dysponentom środków budżetowych państwa, informację o realizacji wpływu na rachunek Funduszu w terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania tego wpływu.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.