Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 78/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 4 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 101 i 271 oraz z 2015 r. poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 7 w ppkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej, w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie obrony narodowej,";

2) pkt 14a otrzymuje brzmienie:

"14a. W razie wystąpienia istotnych zmian wymagających korekty uzasadnienia występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa ujętego we wniosku zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej, zamawiający przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw modernizacji technicznej, zaopiniowany przez Departament Polityki Zbrojeniowej oraz Biuro Ministra Obrony Narodowej, w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie obrony narodowej, wniosek o dokonanie zmian w uzasadnieniu występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i ponowne przeprowadzenie jego oceny.";

3) w pkt 14b po ppkt 7 dodaje się ppkt 8 w brzmieniu:

"8) opis wpływu na konkurencyjność postępowania, w tym, w zakresie posiadanych przez zamawiającego informacji, wskazanie wykonawców, którzy mogą zostać wykluczeni z takiego postępowania w wyniku zatwierdzenia wniosku.";

4) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Szczegółowy tryb pracy Zespołu, w tym zasady wnoszenia zdań odrębnych, terminy realizacji zadań określonych w pkt 6 oraz wzór karty zadania, określa regulamin pracy Zespołu, opracowany, uzgodniony z osobami, o których mowa w pkt 7 ppkt 2, i zatwierdzony przez Przewodniczącego Zespołu.";

5) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw modernizacji technicznej może polecić Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej opracowanie wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, z pominięciem procedury opisanej w decyzji. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej występuje do komórek lub jednostek organizacyjnych, które odpowiadają za opracowanie karty zadania, o udzielenie informacji niezbędnych do opracowania wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.