Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.192

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 167/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031 oraz z 2018 r. poz. 1669) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 39 oraz z 2018 r. poz. 100) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. W razie istotnych rozbieżności stanowisk co do zapisów uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu, szef komórki właściwej do spraw offsetu organizuje konferencję z udziałem zainteresowanych szefów (dyrektorów) komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej lub delegowanych przez nich przedstawicieli, w celu ostatecznego przedstawienia stanowisk w zakresie uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu, a w razie nie osiągnięcia porozumienia sporządza i przekazuje osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osobie upoważnionej przez Ministra Obrony Narodowej, zwanej dalej "osobą upoważnioną", zestawienie rozbieżności stanowisk w celu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

10. Zaopiniowane uzasadnienie konieczności zastosowania offsetu, szef komórki właściwej do spraw offsetu przesyła, za pośrednictwem osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej, Ministrowi Obrony Narodowej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.