Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 166/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) w związku z art. 8 ust. 2-12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031 oraz z 2018 r. poz. 1669) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 99) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoba upoważniona przez Ministra Obrony Narodowej, zwana dalej "osobą upoważnioną", kieruje procesem:";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, po otrzymaniu od osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej informacji o sporządzeniu przez Ministra Obrony Narodowej oceny konieczności zastosowania offsetu w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia, przystępuje do opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej ";

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, na potrzeby opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej, z upoważnienia osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej, może występować do szefów (dyrektorów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, właściwych merytorycznie, z wnioskami o skierowanie swoich przedstawicieli do udziału w posiedzeniach organizowanych w celu opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej";

4) w pkt 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"8. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej, w zależności od potrzeb, może zapraszać do udziału w posiedzeniach, o których mowa w pkt 5, w charakterze konsultantów, przedstawicieli:";

5) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej, może zwracać się do szefów (dyrektorów) właściwych merytorycznie komórek innych organów administracji państwowej, o udział w procesie opracowywania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej, w charakterze konsultantów";

6) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20. W razie istotnych rozbieżności stanowisk co do zapisów założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej, szef komórki właściwej do spraw offsetu organizuje konferencję z udziałem zainteresowanych szefów (dyrektorów) komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub delegowanych przez nich przedstawicieli, w celu ostatecznego przedstawienia stanowisk w zakresie założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej, a w razie nie osiągnięcia porozumienia sporządza i przekazuje osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osobie upoważnionej, zestawienie rozbieżności stanowisk w celu ich ostatecznego rozstrzygnięcia ";

7) w pkt 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"22. Po wydaniu opinii przez Komitet Offsetowy osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoba upoważniona może:";

8) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23. Zatwierdzone przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwą do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osobę upoważnioną założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej, szef komórki właściwej do spraw offsetu przekazuje zamawiającemu.";

9) w pkt 33 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"33. Po wydaniu opinii przez Komitet Offsetowy, osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoba upoważniona może, w szczególności:";

10) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34. Wyniki zatwierdzonej oceny ofert offsetowych, szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej, przekazuje zamawiającemu.";

11) w pkt 40 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"40. Po wydaniu opinii przez Komitet Offsetowy osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoba upoważniona, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, może:";

12) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

"41. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do postanowień umowy offsetowej, z przyczyn leżących po stronie zagranicznego dostawcy, szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej, informuje o tym zamawiającego.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.