Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 91/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 5 ppkt 2 lit. b;
2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Termin na zaopiniowanie uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu określa każdorazowo szef komórki właściwej do spraw offsetu, jednak termin ten nie może być krótszy niż 4 dni robocze.";

3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Zaopiniowane uzasadnienie konieczności zastosowania offsetu szef komórki właściwej do spraw offsetu przesyła, za pośrednictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministrowi Obrony Narodowej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.