Dz.Urz.MON.2018.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

DECYZJA Nr 127/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d, w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje zmian w załączniku, o którym mowa w ust. 1, opracowane na podstawie wniosków składanych za pośrednictwem Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przez organy planujące drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przed wysłaniem do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlegają uzgodnieniu z zainteresowanymi dyrektorami (szefami, dowódcami) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego, organizatorem systemu informatycznego oraz właściwym centralnym organem logistycznym i gestorem SpW.";

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Do procesu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej na rok 2018 stosuje się załącznik Nr 1 do decyzji Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I POZYSKIWANIA ZASOBÓW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH