Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 255
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Systemu Informacji Operacyjnych

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1091 oraz z 2018 r. poz. 222) oraz § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69, z 2017 r. poz. 44 oraz z 2018 r. poz. 2) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 338 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 października 2016 r. w sprawie Systemu Informacji Operacyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy przetwarzane informacje dotyczą policjanta lub pracownika Policji, dokument przekazuje się właściwej miejscowo komórce organizacyjnej BSWP, której kierownik podejmuje decyzję o ich wprowadzeniu lub niewprowadzeniu do SIO oraz o ich usunięciu.";

3) w § 8 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Informacje oznaczone kodem H2 lub H3 mogą być wykorzystywane przez policjantów BSWP, bez zgody lub wiedzy policjanta, który sporządził dokument lub jego bezpośredniego przełożonego.

7. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego na wniosek Komendanta BSWP lub osoby przez niego upoważnionej wyraża zgodę lub odmawia jej wyrażenia na udostepnienie informacji, o których mowa w ust. 6.";

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego w KGP, CBŚP, BSWP, komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo upoważniony policjant lub pracownik Policji, zwraca policjantowi sporządzającemu dokument bez wprowadzania do SIO jeżeli:

1) został sporządzony niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) zawiera informacje powszechnie znane lub nieprzydatne w realizacji ustawowych zadań Policji;

3) został wypełniony nieprawidłowo lub nieczytelnie;

4) zawiera informacje, których przetwarzanie jest zabronione.";

5) w § 11:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na wniosek komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, kierownika komórki organizacyjnej służby kryminalnej KGP, Komendanta CBŚP lub Komendanta BSWP.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Decyzja lub odmowa wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, podlega zatwierdzeniu przez zastępcę Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki służby kryminalnej, śledczej i spraw wewnętrznych.";

6) w § 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje wprowadzone do CBIU przez policjantów lub pracowników komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, CBŚP i BSWP przenoszone są do ARCHIWUM i usuwane przez CAMe na podstawie przesłanych wykazów, które zawierają numery obiektów źródłowych i analitycznych przeznaczonych do usunięcia.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz dyrektor biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej odpowiedzialni są za przeprowadzenie, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji informacji zgromadzonych w SIO.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta CBŚP, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej oraz Komendanta BSWP upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia informacji z SIO, w tym danych osobowych, w zakresie dotyczącym informacji wprowadzonych przez podległych policjantów i pracowników.";

7) w § 16:
a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) na polecenie Komendanta Głównego Policji lub zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki służby kryminalnej i śledczej Policji albo dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub dyrektora biura KGP właściwego w sprawach kryminalnych lub ich zastępców;

4) na polecenie Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub ich zastępców.",

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla komórek organizacyjnych służby spraw wewnętrznych - policjanci lub pracownicy Policji wyznaczeni przez Komendanta BSWP oraz CAMe;",

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dla komórek organizacyjnych służby spraw wewnętrznych - policjanci lub pracownicy Policji wyznaczeni przez Komendanta BSWP oraz CAMe;";

8) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Odpowiedzi na "Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych" lub wniosek o analizę, o których mowa w ust. 1, udziela kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, KGP, CBŚP, BSWP lub osoba przez nich upoważniona.";

9) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Indywidualne uprawnienia dostępu do SIO są nadawane, zmieniane lub odbierane na podstawie pisemnego wniosku kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, CBŚP, BSWP według procedury określonej w Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególnych Wymaganiach Bezpieczeństwa dla SIO zatwierdzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.";

10) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

"WZÓR"

ZATWIERDZAM

(Dyrektor biura KGP

właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego)

 _____________________________________ (komórka właściwa w sprawach wywiadu

 kryminalnego/techniki operacyjnej)

 w ___________________________________

 ..................................., dnia ........................

 (miejscowość)

DYREKTOR

BIURA ..............................................

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE/ZMIANĘ1) UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH2)

dla policjanta/pracownika*

..........................................................................................................................................

(nazwa jednostki, siedziba)

Lp.Imię i nazwiskoIdentyfikator kadrowy funkcjonariusza

/pracownika

Policji*

Rodzaj uprawnień**
Centralny Administrator Merytoryczny3)SMICBIU
Administrator

Lokalny

AnalitykWprowadzający daneAdministrator

Lokalny

Analitykwprowadzający dane
* niepotrzebne skreślić

** zaznaczyć właściwe pole

Data przeszkolenia specjalistycznego szkolenia dla administratorów systemów ...................

Nr zaświadczenia DBTI ABW ........................................................

(dot. nadania uprawnień dla administratora)

 .............................................

 (podpis przełożonego)

.............................................

AKCEPTUJĘ (dot. tylko CBŚP, BSWP oraz komórek organizacyjnych właściwych ws. techniki operacyjnej)

_____________

1) - zaznaczyć w momencie przydziału nowych uprawnień lub zmiany jednostki,

2) - wniosek należy przesiać do dyrektora KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego - bez pisma przewodniego.

3) - uprawnienia Centralnego Administratora Merytorycznego wyłącznie dla funkcjonariuszy/pracowników biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.