Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.196

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2019 r.

DECYZJA Nr 160/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 października 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie § 2 pkt 6, 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 3 ust. 2 pkt 9, § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1720), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 252) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawa - ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);";

2) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16. W czasie trwania kontroli okresowej w jednostce organizacyjnej nie prowadzi się kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz kontroli bieżących.";

3) pkt 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"17. Kontrolę okresową przeprowadza komisja wyznaczona rozkazem lub decyzją kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem następujących zasad:";

4) w pkt 19 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imienny skład osobowy komisji, z uwzględnieniem numerów poświadczeń bezpieczeństwa, poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji NATO, UE lub innych organizacji międzynarodowych, ich klauzul i terminów ważności oraz pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";"

5) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Wyniki kontroli okresowej komisje oraz podkomisje, o których mowa w pkt 17 i 18, dokumentują w protokole, którego układ przedstawia załącznik Nr 3 do decyzji.";

6) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a. Kierownik jednostki organizacyjnej potwierdza podpisem na protokole, o którym mowa w pkt 22, fakt zapoznania się z jego treścią. Fakt zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych przez komisję, o której mowa w pkt 18, potwierdza swoim podpisem Pełnomocnik Ministra.";

7) w pkt 27 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz osoby, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, którym podporządkowano jednostki organizacyjne - w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych.";

8) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35. Pełnomocnicy ochrony: Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego

Żandarmerii Wojskowej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz szefów wojewódzkich sztabów wojskowych informują do dnia 1 września Pełnomocnika Ministra o planowanych do przeprowadzenia w następnym roku kalendarzowym, w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych, kontrolach stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.";

9) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

"38a. Plan kontroli zawiera w szczególności:

1) nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imienny skład zespołu kontrolującego;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) zakres przedmiotowy kontroli;

6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli.";

10) w pkt 42 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) stopień wojskowy, imię i nazwisko, nazwę stanowiska służbowego kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, datę objęcia stanowiska służbowego z podstawą prawną, zakres dostępu do informacji niejawnych - numer i datę ważności wydanych poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;";

11) pkt 49 otrzymuje brzmienie:

"49. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu lub zakończenia procedury odwoławczej informuje pisemnie jednostkę nadrzędną oraz organ, który przeprowadził kontrolę, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, a także usunięciu nieprawidłowości wymienionych w protokole.";

12) w pkt 52 ppkt 1 nadaje się brzmienie:

"1) wyników kontroli okresowych, bieżących i stanu zabezpieczenia informacji niejawnych przeprowadzonych w jednostkach lub komórkach organizacyjnych;";

13) po pkt 55 dodaje się pkt 55a i 55b w brzmieniu:

"55a. W przypadku otrzymania decyzji o rozformowaniu lub przeformowaniu jednostki organizacyjnej, ocenę, o której mowa w pkt 51, przesyła się nie później niż na 14 dni przed upływem określonego w decyzji terminu rozformowania lub przeformowania tej jednostki.

55b. Pełnomocnicy ochrony kierowników jednostek organizacyjnych, w których wdrożono System Informatyczny MILNET-Z (SI MILNET-Z), opracowują ocenę, o której mowa w pkt 51, wykorzystując w tym celu funkcjonalność systemu.";

14) w załączniku Nr 2 uchyla się przypis pierwszy;
15) w załączniku Nr 3:
a) uchyla się przypis pierwszy,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Część ogólna:

Powołana rozkazem (decyzją) Nr (numer i data wydania rozkazu albo decyzji kierownika jednostki organizacyjnej) w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych za rok ..... w (nazwa jednostki organizacyjnej) komisja w składzie:

(stopnie wojskowe, imiona, nazwiska członków komisji (podkomisji), numery, klauzule tajności oraz terminy ważności poświadczeń bezpieczeństwa, a także pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone")

przeprowadziła w dniach (wpisać datę rozpoczęcia i datę zakończenia) kontrolę okresową ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Kontrolą objęto następujące komórki organizacyjne (komórki wewnętrzne): (wymienić komórki organizacyjne lub komórki wewnętrzne objęte kontrolą).",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podpis kierownika jednostki organizacyjnej (Pełnomocnika Ministra 1 ), potwierdzający fakt zapoznania się z protokołem z kontroli okresowej.

"Z protokołem zapoznałem się":

(stopień, imię i nazwisko) (data).................";

16) w załączniku Nr 4:
a) w pkt 1.6. lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) ewidencjonowania, obiegu i rozliczania dokumentów ćwiczebnych,",

b) w pkt 3.1. uchyla się lit. c,
c) pkt 3.4. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3.4. Kontrola przestrzegania przez użytkowników przepisów o ochronie informacji niejawnych przy użytkowaniu niejawnych systemów teleinformatycznych, obejmująca:";

17) załącznik Nr 5 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OCENA STANU ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH

grafika

1 W Ministerstwie Obrony Narodowej fakt zapoznania się z protokołem potwierdza Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.