Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 25
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie § 3 i § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 794, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 73 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 61, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej w:

a) Wydziale Telekomunikacji w Sekcji Utrzymania Infrastruktury z wyłączeniem stanowiska służbowego kierownika sekcji,

b) Wydziale Wsparcia Użytkownika z siedzibą w Szczecinie z wyłączeniem stanowiska służbowego naczelnika wydziału oraz zastępcy naczelnika wydziału;";

2) w § 3 w pkt 2 uchyla się lit. a.
§  2.  Przepis § 1 pkt 2 decyzji stosuje się od dnia 27 stycznia 2018 r.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.