Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 53
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 marca 2016 r.
zmieniająca decyzję w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie § 3 i § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 95, poz. 794, Nr 237, poz. 1416 oraz z 2013 r. poz. 1708) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 73 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 61 i 127) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej w Zamiejscowych Referatach Wydziału Informatyki i Utrzymania Systemów;".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.