Zmiana decyzji w sprawie Rady Modernizacji Technicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2023 r.

DECYZJA Nr 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2023 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Rady Modernizacji Technicznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra ObronyNarodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Rady Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189 oraz z 2022 r. poz. 187) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Rady Modernizacji Technicznej

1.
Przewodniczący kieruje pracami Rady Modernizacji Technicznej, zwanej dalej "Radą", w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Rady lub zarządza prowadzenie prac Rady w trybie obiegowym;
2)
ustala porządek prac Rady;
3)
ustala harmonogram zadań do zrealizowania między posiedzeniami Rady;
4)
określa zakres zadań do zrealizowania przez osoby funkcyjne wchodzące w skład Rady oraz ekspertów i specjalistów zaproszonych do prac w Radzie;
5)
ustala szczegółowe procedury funkcjonowania Rady.
2.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady kieruje wskazany przez Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego.
3.
Osoby funkcyjne, o których mowa w § 2 ust. 2 decyzji oraz zaproszeni eksperci i specjaliści posiadają uprawnienia doradcze, w szczególności prezentują stanowiska, oceny i propozycje.
4.
Zaproszeni eksperci oraz specjaliści przed przystąpieniem do prac w Radzie, składają oświadczenie dotyczące wystąpienia konfliktu interesów lub jego braku. Przez konflikt interesów należy rozumieć okoliczności (prawne lub faktyczne), w których interes prywatny (osobisty lub majątkowy) eksperta lub specjalisty pozostaje w sprzeczności z bezstronnym prezentowaniem przez niego stanowiska, oceny i propozycji przedstawianej Radzie.
5.
Rada podejmuje rozstrzygnięcia/ustalenia większością głosów. Zaproszeni eksperci i specjaliści nie biorą udziału w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie może odbywać się zdalnie lub w trybie obiegowym.
6.
Rada w celu wykonywania swoich zadań może odbywać posiedzenia, pracować zdalnie lub w trybie obiegowym.
7.
W pracach Rady bierze udział protokolant - przedstawiciel Departamentu Polityki Zbrojeniowej.
8.
Z prac Rady sporządza się protokół zatwierdzany przez Przewodniczącego.
9.
Organ Wykonawczy Rady:
1)
przygotowuje i organizuje prace Rady;
2)
opracowuje projekty planów pracy, a także protokoły z prac Rady;
3)
koordynuje obieg dokumentów na potrzeby prac Rady;
4)
zapewnia terminowe przygotowanie materiałów do prac Rady;
5)
nadzoruje proces definiowania wymagań sprzętowych przez Agencję Uzbrojenia, w szczególności zapewnia terminowość prac oraz zgodność z rozstrzygnięciami/ ustaleniami Rady;
6)
wykonuje inne zadania postawione przez Przewodniczącego.