Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 286
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 4, § 2 ust. 4 i § 3-5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 482 oraz z 2011 r. poz. 844) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 273 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 64) w § 3 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz jego zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;".

§  2.  Zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia, wydane przez Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz jego zastępców, zachowują ważność.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.