Dz.Urz.MON.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. j oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 44 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1599) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) RZI/WZI/SZI/TOL/OZ - Rejonowy Zarząd Infrastruktury/Wojskowy Zarząd Infrastruktury/ Stołeczny Zarząd Infrastruktury/Terenowy Oddział Lotniskowy /Oddział Zabezpieczenia;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalne, zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. W rozumieniu niniejszej decyzji SpW obejmuje także techniczne środki walki, sprzęt techniczny (w tym okręty) oraz jego wyposażenie i środki zaopatrzenia, jak również oprogramowanie, wyroby i technologie, zwierzęta służbowe oraz sprzęt powszechnego użytku, wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;",

c) pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie:

"19) magazynowanie odpadów - magazynowanie odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

20) unieszkodliwianie odpadów - czynność, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;",

d) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) WOG - Wojskowy Oddział Gospodarczy, jednostkę specjalistyczną, której kierownik jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, utworzoną w celu realizacji zadań finansowo-gospodarczych na rzecz jednostek wojskowych, stacjonujących na obszarze jednego lub kilku garnizonów, bądź jednostka wojskowa pełniąca funkcję WOG;",

e) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) rok przedplanowy - okres przed rokiem planistycznym, w którym zatwierdzany jest plan/wykaz;",

f) w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33-37 w brzmieniu:

"33) okręt - jednostka pływająca zakwalifikowana jako okręt bojowy, pomocnicza jednostka pływająca lub bazowy środek pływający. W zależności od zamontowanego wyposażenia kwalifikowana dalej jako rzeczy ruchome koncesjonowane lub niekoncesjonowane;

34) zarządca nieruchomości wojskowej - właściwą terytorialnie jednostkę organizacyjną władającą nieruchomością wojskową w formie trwałego zarządu lub na podstawie innego tytułu prawnego;

35) administrator - jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie zakwaterowania na terenie garnizonu, której zarządca nieruchomości wojskowej przekazał protokolarnie nieruchomości do administrowania w określonym zakresie i otrzymała pełnomocnictwo zarządcy nieruchomości wojskowej do wykonywania czynności w jego imieniu oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, używające nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie zarządcy nieruchomości wojskowej, na podstawie umowy o przekazaniu nieruchomości w bezpłatne użytkowanie,

36) zbiorczy punkt magazynowania odpadów - wyznaczone i przystosowane miejsce czasowego przechowywania odpadów;

37) inwestor - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, która inicjuje prowadzenie działalności budowlanej, przeznacza środki na jej realizację oraz zapewnia wykonanie czynności i opracowań wymaganych na podstawie przepisów dotyczących prawa budowlanego.";

2) w § 2:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) prognoz wycofania z eksploatacji SpW;

7) planu napraw jednostek pływających MW.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli przemawia za tym interes państwowy związany z obronnością, bezpieczeństwem państwa lub inne ważne względy publiczne albo ekonomiczne, w ramach planu lub jego korekt, z zasobu Agencji wycofuje się rzeczy ruchome przekazane jej do zagospodarowania.";

3) w § 3:
a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W odniesieniu do okrętów, oprócz PST sporządza się protokół klasyfikacyjny okrętu, w którym określa się sposób wykorzystania rzeczy ruchomych pochodzących z tej jednostki, nie zakwalifikowanych do przekazania.",

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Odpady, powstałe z rzeczy ruchomych koncesjonowanych, zawierające lub mogące zawierać elementy broni, amunicji oraz wyroby ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, kwalifikuje się do odpadów stanowiących rzeczy ruchome koncesjonowane.",

c) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Agencja wobec przekazanych jej rzeczy ruchomych niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do ich zbycia lub zagospodarowania w innej formie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów oraz rzeczy ruchomych przechowywanych w magazynach jednostek.";

4) w § 4:
a) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nazwa opakowań powinna wskazywać rodzaj przechowywanych rzeczy ruchomych;",

b) ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie:

"13. W odniesieniu do rzeczy ruchomych, stanowiących wyposażenie obiektów budowlanych lub okrętów stosuje się następujące zasady:

1) rzeczy ruchome, stanowiące stałe wyposażenie obiektów budowlanych lub okrętów, przygotowuje się i planuje do przekazania jednocześnie z obiektem budowlanym lub okrętem;

2) koordynatorem przedsięwzięć, związanych z planowaniem przekazania do Agencji obiektów budowlanych wraz z ich wyposażeniem, jest RZI/WZI/SZI/TOL;

3) koordynatorem przedsięwzięć, związanych z planowaniem przekazania do Agencji okrętów wraz z ich wyposażeniem jest COL;

4) wykaz wyposażenia, stanowiącego stałe wyposażenie obiektu budowlanego lub okrętu, uzgodniony z właściwymi gestorami lub organami zaopatrującymi, załącza się do PZO;

5) rzeczy ruchome, stanowiące wyposażenie obiektu budowlanego mogą podlegać przekazaniu do Agencji na podstawie zatwierdzonego planu przekazywania rzeczy ruchomych, po ich uprzednim zdemontowaniu przed sporządzeniem planu przekazywania nieruchomości.

14. W odniesieniu do surowca drzewnego stosuje się następujące zasady:

1) przy pozyskiwaniu, ewidencjonowaniu i przekazywaniu do Agencji surowca drzewnego z wycinki zastosowanie ma norma PN-D-95000, "Surowiec drzewny - pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie". W PZO zawiera się informacje dotyczące rodzaju drewna oraz jego klasyfikacji jakościowo-wymiarowej wynikającej w szczególności z decyzji organów wydających zgodę na wycinkę lub wyłączenie z produkcji leśnej. Dokument (protokół) opisujący sposób i wyniki obmiaru drewna załącza się do PZO;

2) dopuszcza się zaniechania przekazywania do Agencji rzeczy ruchomych (w tym odpadów) powstałych w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażu obiektów budowalnych, wycinki drzew oraz czyszczenia kulochwytów, do wartości nie przekraczającej ceny wykonanej usługi, w sytuacji gdy wartość przekazanych wykonawcy rzeczy ruchomych pomniejsza kwotę wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej usługi;

3) inwestor niezwłocznie informuje właściwy WOG o planowanym terminie i ilości surowca drzewnego powstałego w wyniku realizacji zadania Programu NSIP. WOG niezwłocznie wskazuje inwestorowi termin i miejsce przekazania mu pozyskanego surowca drzewnego oraz określa sposób jego przygotowania. Koszty przygotowania oraz przekazania surowca drzewnego we wskazane przez administratora miejsce, ponosi inwestor.",

c) w ust. 16 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) przekazaniu do Agencji nie podlegają leki, produkty immunologiczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz środki biobójcze i suplementy diety.",

d) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu:

"18a. W odniesieniu do rzeczy ruchomych techniki morskiej stosuje się następujące zasady:

1) zdemontowane w trakcie napraw, modyfikacji, modernizacji lub wymiany wyposażenia okrętów:

a) urządzenia zakwalifikowane do kategorii klasyfikacyjnej 5 oraz na podstawie indywidualnych decyzji zawartej w PST w kategorii 2-4 podlegają przekazaniu,

b) urządzenia i systemy wykonane w technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz objęte klauzulą użytkownika końcowego podlegają zagospodarowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz po uzyskaniu akceptacji gestora SpW,

c) wyposażenie, elementy konstrukcyjne lub systemy okrętowe, które w trakcie demontażu utraciły wartości użytkowe, kwalifikowane są jako odpady,

d) odpady wytworzone w trakcie odpłatnych napraw (remontów, konserwacji) przekazywane są wykonawcy na warunkach określonych w umowie;

2) jednostki pływające wycofane z eksploatacji przechowywane są przy nabrzeżach portowych z uwzględnieniem możliwości ich wyslipowania;

3) urządzenia i systemy okrętowe wykazane w protokole klasyfikacyjnym do zagospodarowania w resorcie obrony narodowej nie podlegają przekazaniu wraz z kadłubem i są demontowane oraz usuwane z okrętu przed podpisaniem PZO;

4) w trakcie przygotowania do przekazania okrętu opróżnia się systemy wodne, paliwowe i itp. z czynników roboczych zabezpieczając je przez degradacją techniczną oraz przeprowadza zabiegi specjalne zabezpieczające przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.",

e) w ust. 19:
w pkt 1 uchyla się lit. o,
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) kierownik WOG/RBLog/OZ w rejonie jego odpowiedzialności, określa zbiorcze punkty magazynowania odpadów wytwarzanych w WOG/RBLog/OZ i w zaopatrywanych jednostkach wojskowych. Do zbiorczych punktów magazynowania nie przekazuje się odpadów, wobec których istnieją ograniczenia techniczne lub prawne dotyczące ich transportu lub przechowywania. Przekazywanie odpadów do Agencji odbywa się w szczególności w zbiorczych punktach magazynowania odpadów;",

w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) Planowanie ilości odpadów ujmowanych w planie realizowane jest ze szczególną starannością. W sytuacji gdy zaplanowanie ilości odpadów z obiektywnych przyczyn nie jest możliwe do określenia w precyzyjny sposób, w planie ujmuje się ilości stanowiące średnią arytmetyczną ilości danego odpadu przekazanych Agencji w ostatnich trzech latach.";

5) w § 6:
a) w ust. 1 skreśla się zdanie trzecie,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, gdy obowiązujące instrukcje określają parametry jakościowe i użytkowe klasyfikacji do poszczególnych kategorii klasyfikacyjnych mienia, należy stosować ich zapisy. W razie braku takich regulacji, kategorie klasyfikacyjne mienia, nie będącego odpadem, oznacza się przy zastosowaniu kryteriów przedstawionych w załącznikach nr 1 i 2.";

6) w § 7:
a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Zawarte w planie środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania trwale zbędnych rzeczy ruchomych, z zastrzeżeniem ust. 2, określa się w ujęciu rocznym, proporcjonalnie do ogólnych kosztów związanych z ich magazynowaniem (z możliwie największą szczegółowością w zakresie miejsca przechowywania), uwzględniając dane dotyczące faktycznie zajmowanej objętości oraz faktyczny okres przechowywania. Przy ustalaniu tych kosztów dla środków bojowych i materiałowych, należy uwzględniać nakłady na ich utrzymanie we właściwym dla danej kategorii klasyfikacyjnej stanie technicznym (w tym zwiększone koszty przechowywania, konserwacji i badań w zakresie bezpieczeństwa).";

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a-12c w brzmieniu:

"12a. W odniesieniu do okrętów przechowywanych na terenie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej ale poza ich magazynami, zawarte w planie środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania, ustalane są w kwocie pozwalającej na ich utrzymanie w stanie technicznym właściwym dla danej kategorii klasyfikacyjnej (w tym zwiększone koszty przechowywania, konserwacji i badań w zakresie bezpieczeństwa) a w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, także ich wyslipowania.

12b. Podstawę podjęcia decyzji o wyslipowaniu stanowi wniosek właściwego dowódcy, określający potrzeby, o których mowa w ust. 2, katalog zagrożeń związanych z pozostawaniem okrętu w dotychczasowej lokalizacji, analizę możliwości jego przechowywania w innych miejscach, wymagany termin wyslipowania oraz opis aktualnego stanu technicznego okrętu. Wniosek podlega opiniowaniu przez:

a) Agencję w zakresie ekonomicznej racjonalności operacji, skutków finansowych w roku wyslipowania oraz latach następnych, opisu dotychczas zrealizowanych i planowanych do realizacji działań zmierzających do zagospodarowania okrętu, oczekiwanych efektów podejmowanych działań,

b) Departament Budżetowy MON w zakresie możliwości sfinansowania wniosku.

12c. Decyzję o wyslipowaniu podejmuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw nadzoru nad Agencją.",

c) w ust. 13 po wyrazach "Ministrowi Obrony Narodowej" dodaje się wyrazy "lub przez niego nadzorowanych";
7) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Informacje dotyczące odpadów, a w szczególności ich składu, pochodzenia oraz sposobu magazynowania - ujmuje się w części tabelarycznej planu, w kolumnie "uwagi".";

8) w § 10:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef Logistyki IWsp SZ w zakresie trwale zbędnych rzeczy ruchomych z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego, w zakresie:

a) trwale zbędnego mienia ruchomego: etatowego, tabelarycznego, naliczeniowego i należnościowego, wyposażenia i części zamiennych do tego mienia, określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, a także rzeczy ruchomych będących odpadem - niezależnie od ich wartości, będącego w ewidencji ilościowo-wartościowej jednostek organizacyjnych im podległych,

b) rzeczy ruchomych, zbędnych dla podległych jednostek organizacyjnych, zgłoszonych przez żołnierzy (pracowników) pełniących służbę (zatrudnionych) w tych jednostkach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych otrzymali je nieodpłatnie jako upominki okolicznościowe (prezenty) i złożyli oświadczenie o pozostawieniu tych przedmiotów do dyspozycji jednostki.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organy wojskowe opracowujące plany, po przeprowadzeniu uzgodnień (załączając stosowne uzgodnienia i opinie), przedstawiają plany do zatwierdzenia:

1) osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad Agencją - w zakresie części planu B1, B2, B5 i B6;

2) Szefowi IWsp SZ - w zakresie części planu A1, A2, A3, A4, B3 i B4.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Szef IWsp SZ, po zatwierdzeniu planu przesyła go do Agencji oraz umieszcza go na swojej stronie internetowej Share Point RON.",

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Korekty planów wykonuje się nie częściej niż jeden raz na kwartał. Większa częstotliwość sporządzania korekt planów wynikać może wyłącznie z zaistnienia szczególnie uzasadnionych okoliczności, a w szczególności w przypadku, gdy przedmiotem korekty jest:

1) przekazanie drewna z wycinki, okrętu, mienia, o którym mowa w § 11 ust. 9, lub odpadów;

2) wycofanie z zasobu Agencji rzeczy ruchomych przekazanych jej do zagospodarowania.";

e) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

"11. Propozycje do planu lub jego korekt dotyczące wycofania z zasobu Agencji rzeczy ruchomych przekazanych jej do zagospodarowania, przedstawia gestor SpW. Rzeczy ruchome objęte propozycją, w kolumnie "uwagi" planu oznacza się jako wycofywane z zasobu Agencji.

12. Korekty dotyczące odpadów wykonuje się niezwłocznie.";

9) w § 11:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Korektę planu stanowić mogą zmiany dotyczące:

1) wycofania mienia;

2) zmniejszenia ilości mienia;

3) wprowadzenia mienia, w tym także wynikającego ze zwiększenia jego ilości;

4) zmiany wartości mienia.",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Korektą wycofuje się z planu przekazywania: rzeczy ruchome niezbędne do zabezpieczenia potrzeb komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej lub nieodpłatnie przekazane poza resort obrony narodowej bez pośrednictwa Agencji.",

c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Korekty zatwierdzonego planu nie stanowią zmiany wprowadzane przez osobę go zatwierdzającą, a dotyczące:

1) kategorii klasyfikacyjnej rzeczy ruchomych;

2) opisu parametrów jakościowych i użytkowych;

3) oznaczenia mienia jako podlegającego przekazaniu w trybie art. 91 ustawy o AMW.

O dokonanych zmianach, osoba je wprowadzająca niezwłocznie informuje Agencję.";

10) w § 12:
a) w ust. 1:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4) W uzasadnionych przypadkach, mienie ruchome przekazane Agencji i przechowywane w magazynach jednostek, za zgodą stron, może być przetransportowane do magazynów Bazy Magazynowej Agencji na koszt strony przekazującej,",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przedstawiciel komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej przekazującej rzeczy ruchome, po podpisaniu z przedstawicielem Agencji PZO, uwzględniając posiadane możliwości, przyjmuje przekazane rzeczy ruchome na nieodpłatne przechowanie, na podstawie umowy przechowania, której ramowe zapisy określono w załączniku nr 30;",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) rzeczy ruchome przejęte przez Agencję mogą być przechowywane w magazynach jednostek do czasu ich zagospodarowania jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem:

a) okrętów lub środków bojowych, dla których okres przechowywania wynosi 3 lata począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym okręt lub środki bojowe zostały przekazane Agencji do zagospodarowania,

b) odpadów, dla których okres przechowywania wynosi 180 dni od daty zawarcia umowy;

6b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach umowa może być przedłużana w formie aneksu;",

b) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) na wniosek przedstawiciela Agencji, do PZO załącza się dokumentację potwierdzającą przekwalifikowanie rzeczy ruchomych do odpadów lub protokoły wytworzenie odpadów.";

11) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stan ilościowy i techniczny oraz ukompletowanie przekazywanych Agencji rzeczy ruchomych są zgodne z danymi zawartymi w PZO i dowodzie wydania na zewnątrz.";

12) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Kopię zatwierdzonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji przesyła do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefa IWsp SZ oraz Szefa Inspektoratu Informatyki.

3. Szef IWsp SZ, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przedkładają osobie zatwierdzającej plan oraz do wiadomości Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, raport o stanie realizacji w SZ RP planów przekazywania Agencji zbędnych rzeczy ruchomych, według wzorów stanowiących załączniki Nr 19-22.";

13) § 17-19 otrzymują brzmienie:

"§ 17. 1. "Zestawienie ilościowe mienia do nieodpłatnego przekazania na podstawie art. 91 ustawy o AMW" opracowywane jest przez IWspSZ, w oparciu o listę, o której mowa w § 18, z wykorzystaniem mienia objętego projektem "Planu przekazywania trwale zbędnych rzeczy ruchomych AMW". Mienie ujęte w "Zestawieniu ilościowym mienia do nieodpłatnego przekazania na podstawie art. 91 ustawy o AMW", w "Planie przekazywania trwale zbędnych rzeczy ruchomych AMW" w kolumnie "uwagi" oznacza się jako podlegające przekazaniu w trybie art. 91 ustawy o AMW.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane z podziałem na mienie koncesjonowane i niekoncesjonowane.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w formacie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office EXCEL i przekazywane jest w formie pisemnej oraz na elektronicznych nośnikach informacji zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach Nr 31-34.

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest przesyłane równolegle z projektami planów, o których mowa w § 7 i 9, do uzgodnienia przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw współpracy z podmiotami społecznymi.

5. Korektę zestawienia, o którym mowa w ust. 1, sporządza się nie częściej niż raz na kwartał.

§ 18. W terminie do 15 stycznia roku przedplanowego, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy z podmiotami społecznymi, na podstawie wytycznych do planowania współpracy z parterami społecznymi na dany rok wydawanych przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwą do spraw współpracy z partnerami społecznymi, określa listę grup asortymentu mienia ujmowanego w zestawieniu, o którym mowa w § 17 ust. 1. Lista podlega zaopiniowaniu przez:

1) komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej wykonującą czynności nadzoru wobec Agencji;

2) inne jednostki lub komórki organizacyjne resortu obrony narodowej, w zależności od potrzeb.

§ 19. 1. Uzgodnione zestawienie, o którym mowa w § 18 ust. 1, jest podstawą do przygotowania procedury naboru wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej w sprawie trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

2. Po ogłoszeniu i zrealizowaniu ostatniej w danym roku procedury naboru wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego, mienie nieprzekazane i objęte zestawieniem, o którym mowa w § 17 ust. 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 16 pkt 3 podlega w danym roku przekazaniu do Agencji.";

14) w § 23 w ust. 5 w pkt 7 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w terminie do 15 lipca roku poprzedzającego przekazanie, przedkłada 3 egzemplarze planu do zatwierdzenia osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad Agencją, załączając stanowisko Prezesa Agencji oraz pozostałe uzgodnienia (opinie),";

15) w § 24 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w terminie do 10 stycznia roku poprzedzającego planowane przekazanie, bezpośredni użytkownicy nieruchomości (szefowie jednostek organizacyjnych, jednostek wojskowych i instytucji wykorzystujących nieruchomości) sporządzają wykazy nieruchomości czasowo zbędnych, proponowanych do ujęcia w projekcie planu użyczania (wg wzoru określonego w załączniku Nr 38, uzgadniają je z administratorem oraz właściwym dla miejsca położenia nieruchomości dowódcą garnizonu i przekazują zarządcy nieruchomości wojskowej;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zarządcy nieruchomości w terminie do 15 kwietnia roku poprzedzającego planowane przekazanie przedkładają uzgodnione wykazy drogą służbową, szefowi jednostki (komórki) organizacyjnej, której bezpośrednio są podporządkowani, lub Dowódcy Garnizonu Warszawa albo Komendantowi Żandarmerii Wojskowej w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych przez jednostki wojskowe lub instytucje im podporządkowane celem sporządzenia propozycji planu;",

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w terminie do 15 lipca roku poprzedzającego planowane przekazanie, szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi, zatwierdza plan przekazywania nieruchomości czasowo zbędnych;";

16) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Korektę do planów przekazywania (użyczania) nieruchomości sporządza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem zasad określonych odpowiednio w § 23 i § 24.";

17) w § 27:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umowy użyczenia nieruchomości czasowo zbędnych zawierają z Agencją zarządcy nieruchomości wojskowych, przy udziale jednostek organizacyjnych, jednostek wojskowych i instytucji wykorzystujących nieruchomości oraz administratora. Nieruchomości udostępnione osobom trzecim przez stronę wojskową, na podstawie umów cywilnoprawnych, przekazywane są Agencji wraz z cesjami tych umów. Wzór umowy użyczenia określa załącznik Nr 37.",

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Tryb i zasady znoszenia klauzuli tajności dokumentacji dotyczącej nieruchomości przekazywanych jako trwale lub czasowo zbędne określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 1083).";

18) w § 29 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"§ 29. 1. Szefowie zarządów infrastruktury oraz bezpośredni użytkownicy nieruchomości, w zakresie w jakim nie narusza to interesu obronności i bezpieczeństwa Państwa, współpracują z właściwymi oddziałami regionalnymi Agencji w kwestii:

1) udostępnienia Agencji informacji o stanie faktycznym i prawnym nieruchomości;

2) umożliwienia Agencji zapoznania się ze stanem nieruchomości oraz znajdujących się na niej obiektów (wizja lokalna), w przypadku nieruchomości ujętych w projektach planów i korekt planów a także planach i korektach planów.

2. Szefowie zarządów infrastruktury będą przekazywać na bieżąco, nie rzadziej niż raz na pół roku, dyrektorom właściwych oddziałów regionalnych Agencji informacje o nieruchomościach nieujętych dotychczas w zatwierdzonych planach przekazywania, co do których istnieje zamiar zgłoszenia ich jako czasowo lub trwale zbędne oraz nieruchomościach, które w najbliższych latach mogą stać się nieruchomościami czasowo zbędnymi. Informacja zawierać będzie, w przypadku każdej z nieruchomości:

1) dane identyfikacyjne: numer kompleksu wojskowego;

2) dane adresowe nieruchomości;

3) numery działki/działek oraz księgi wieczystej;

4) powierzchnię nieruchomości;

5) ilości, rodzaj i powierzchnię budynków oraz ich stan;

6) dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości;

7) koszty utrzymania nieruchomości za ostatni rok;

8) wskazanie obciążeń nieruchomości;

9) wartość nieruchomości;

10) możliwym, przewidywanym, okresie użyczenia;

11) informacja o podmiotach, którym udostępniono nieruchomość lub na rzecz których udostępnienie ma nastąpić i podstawie prawnej udostępnienia (użyczenie, najem, dzierżawa) oraz stawkach opłat za dzierżawę/najem nieruchomości.

3. Szefowie zarządów infrastruktury będą informować pisemnie dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji o opóźnieniach i przyczynach opóźnień w przekazaniu nieruchomości czasowo i trwale zbędnych, w stosunku do terminów wynikających z planów oraz o przewidywanych terminach ustania przyczyn opóźnień.";

19) w § 30 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Kwota dotacji może podlegać korekcie w szczególności w przypadku wystąpienia korekty planów przekazywania rzeczy ruchomych i nieruchomości lub wzrostu kosztów utrzymania tego mienia z przyczyn niezależnych od Agencji.";

20) Załączniki Nr 6, 7, 10, 11, 14 i 30 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-6 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN PRZEKAZYWANIA W 20... ROKU AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH RZECZY NIEKONCESJONOWANE POSIADAJĄCE NUMERY IDENTYFIKACYJNE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN PRZEKAZYWANIA W 20... ROKU AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH RZECZY NIEKONCESJONOWANE NIE POSIADAJĄCE NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH

CZĘŚĆ - A4

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN PRZEKAZYWANIA W 20... ROKU AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH RZECZY KONCESJONOWANE POSIADAJĄCE NUMERY IDENTYFIKACYJNE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PLAN PRZEKAZYWANIA W 20... ROKU AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH RZECZY KONCESJONOWANE NIE POSIADAJĄCE NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPOSÓB WYPEŁNIANIA PLANÓW PRZEKAZYWANIA MIENIA RUCHOMEGO DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Nazwa kolumnyFormat komórkiSposób wypełniania
Liczba porządkowaLiczbowyKolejne liczby, bez miejsc dziesiętnych.
Nazwa sprzętu (wyrobu, materiału)TekstowyNazwa sprzętu wg Jednolitego Indeksu Materiałowego (JIM) zapisana dużymi drukowanymi literami. Nie dopuszcza się stosowania skrótów nazw.
Jednolity Indeks MateriałowyTekstowyJeżeli indeks nie jest znany należy wpisać "-"
Nr katalogowyTekstowyTekst, np. wg katalogu sprzętu kwaterunkowego.
Nr fabryczny

(nr podwozia, nr silnika)

TekstowyWprowadzanie numerów fabrycznych wg tego samego formatu (bez jakichkolwiek spacji), np. AA123456.

W przypadku broni zespolonej oprócz numeru fabrycznego całości zestawu należy wykazywać wchodzące w skład zasadnicze elementy broni (np. 14,5 mm wkm ZPU-2 - obowiązkowe podanie nazwy karabinów i ich numerów fabrycznych). W przypadku czołgów i innych pojazdów uzbrojonych i wyposażonych w broń pokładową, podaje sie nazwy tej broni i jej nr fabryczne.

Nr rejestracyjny i data pierwszej rejestracjiTekstowyWprowadzanie numerów rejestracyjnych wg. tego samego formatu (bez jakichkolwiek spacji, myślników, odstępów itp.) W przypadku kompletu sprzętu składającego się z kilku różnych pojazdów, (przyczep itp). Podaje się numery rejestracyjne każdego z tych pojazdów (przyczep itp.) Podanie daty rejestracji dotyczy sprzętu wymagającego rejestracji - stasować zapis w formacie- DD-MM-RRRR. W przypadku kompletu sprzętu składającego się z kilku różnych pojazdów, (przyczep itp). Podaje się daty pierwszej rejestracji każdego z tych pojazdów (przyczep itp.).
Rok produkcjiLiczbowyLiczba czterocyfrowa, np. 1999, a jeżeli rok produkcji nie jest znany, należy wpisać "-"
Okres użytkowania (przechowywania w latach)LiczbowyCyfry arabskie całkowite
KategoriaLiczbowyWyłącznie cyfry arabskie w zakresie od 1-5, w przypadku środków bojowych 1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b.
Jednostka miaryTekstowyTekst - np.: szt., kpl., kg, t (Mg), m, mb, l, m2, m3, para, itp.
IlośćLiczbowyWyłącznie cyfry z 2 miejscami po przecinku, dla szt., kpl., par - bez miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa netto (zł)LiczbowyWyłącznie cyfry z 2 miejscami po przecinku. Gdy nie ma ceny, należy wpisać 0,00.
Wartość netto (zł)LiczbowyWyłącznie cyfry z 2 miejscami po przecinku. Gdy nie ma wartości, należy wpisać 0,00.
Jednostka wojskowa

(instytucja przekazująca)

TekstowyNależy wpisać tylko 4 cyfry numeru jednostki wojskowej lub skrót nazwy jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej oraz nazwę miejscowości, np. 1234 Poznań, SZI Warszawa, 1 RBLog Wałcz, 12 WOG Toruń.
Miejsce przekazaniaTekstowyWpisać nazwę miejscowości i wskazać miejsce magazynowania (przekazania), np. Poznań JW 1234.
Termin przekazania (miesiąc)LiczbowyLiczby całkowite z zakresu od 1 do 12 lub okres np. 1-3.
Wielkość środków finansowych na utrzymanie mienia (zł)LiczbowyWyłącznie liczby rzeczywiste z 2 miejscami po przecinku.
Miesiąc i rok wytworzenia lub planowanego wytworzeniaLiczbowyCyfry arabskie całkowite, w formacie: miesiąc/rok.
Kod odpaduTekstowy6-cyfrowy kod odpadu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
UwagiTekstowyDowolny tekst (w przypadku przekazywania części zamiennych bezwzględnie umieszczać nazwę sprzętu, do którego są przeznaczone).W odniesieniu do odpadów określenie "złom" stosuje się do odpadów metali żelaznych i nieżelaznych. W pozostałych przypadkach stosuje się określenia: "przepracowany" lub "przeterminowany" - w stosunku do płynnych produktów MPS, "zużyty" - w przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumulatorów oraz ogumienia, "przeterminowane" - w stosunku do materiałów i przedmiotów posiadających określony termin użytkowania (np. odczynniki chemiczne) oraz "odpadów" - w przypadku pozostałych odpadów, za wyjątkiem odpadów posiadających nazwę własną np. "makulatura, gruz, szmaty" itp.
Pochodzenie odpaduTekstowyRodzaj służby, z której pochodzą odpady.
Numer UN*TekstowyZgodnie z ADR, np. 0181.
Klasa*TekstowyZgodnie z ADR, np. 1.
Podklasa*TekstowyZgodnie z ADR, np. 1.1E.
Partia kompletacji*TekstowyOznakowanie środka bojowego z podaniem numeru produkcyjnego w danym roku, roku produkcji, kodu producenta, np. 06-79-21. Jeżeli partia jest nie znana należy wpisać "-"
Numer indywidualny*TekstowyNumer danego egzemplarza środka bojowego w określonej partii kompletacji. Określa się dla rakiet, PPK, itp., np. 032.
* dotyczy tylko środków bojowych

ZAŁĄCZNIK Nr  6

UMOWA PRZECHOWANIA Nr ...

zawarta dnia .................................. roku w ..................................................................................

pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny

w ............................................................................................................. reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

zwaną dalej "Składający",

a

.................................................................................................................................... , z siedzibą

w ..................................................................................................... reprezentowanym (ą) przez:

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

zwanym (ą) dalej "Przechowawcą", o następującej treści:

§  1. 
1.  Na podstawie art. 49 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) zwanej dalej ustawa o AMW, Przechowawca przejmuje na nieodpłatne przechowanie rzeczy ruchome wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym Nr.... z dnia......, które będą przechowywane do czasu zagospodarowania lecz nie dłużej niż do dnia .........
2.  Protokół zdawczo-odbiorczy nr .... z dnia ....... stanowi integralną część niniejszej umowy.
§  2.  Przechowawca, w miarę możliwości, zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym oddane mu na nieodpłatne przechowanie rzeczy ruchome, o których mowa w § 1.
§  3.  Przechowawca powinien przechowywać rzeczy ruchome w sposób zgodny z ich właściwościami, przy czym w miarę posiadanych możliwości powinien umieścić je w szczególności w pomieszczeniu chroniącym przed dostępem do nich osób trzecich, niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, a w odniesieniu do okrętów - przycumować do kei lub nabrzeża akwenu wodnego.
§  4.  Przechowawca zobowiązany jest umożliwić Składającemu dostęp do przechowywanych rzeczy ruchomych, a także wskazanym przez Składającego osobom fizycznym i prawnym, zainteresowanym nabyciem tych rzeczy, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązującego u Przechowawcy systemu przepustkowego.
§  5.  Przechowawca zobowiązany jest wydać Składającemu lub wskazanym przez niego osobom prawnym lub fizycznym, rzeczy ruchome przejęte na przechowanie. Wydanie ich osobie wskazanej przez Składającego następuje na podstawie dowodu wydania "WZ" wystawionego tej osobie przez Składającego.
§  6.  Składający zobowiązany jest zawiadomić Przechowawcę o zamierzonym odbiorze mienia w taki sposób, aby zawiadomienie dotarło na co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym odbiorem.
§  7.  Przechowawca nie może, mienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oddać na przechowanie innej osobie prawnej lub fizycznej.
§  8. 
1.  Przechowawca będzie prowadził inwentaryzację przechowywanych rzeczy ruchomych zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
2.  W przypadku prowadzenia inwentaryzacji przez Składającego, Przechowawca zostanie powiadomiony pisemnie, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, o planowanym terminie rozpoczęcia czynności inwentaryzacyjnych.
3.  Jeden z egzemplarzy dokumentacji z przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2 pozostawiany jest Przechowawcy.
§  9. 
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2.  Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będą sądy właściwe dla Przechowawcy.
§  10.  Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.
§  11.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy oraz jeden egzemplarz dla jednostki, na terenie której przechowywane jest mienie.

m.p.m.p.

Podpisy:

.............................................................................................................

(SKŁADAJĄCY)(PRZECHOWAWCA)