Dz.Urz.MON.2018.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2018 r.

DECYZJA Nr 121/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu uregulowania zasad prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej oraz wykorzystywania ich wyników, ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. poz. 26 oraz z 2014 r. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw badań społecznych:",

b) w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) jednorazowych - innym osobom niż wymienione w lit. a, na ich pisemny wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań, zwany dalej "wnioskiem", złożonym za pośrednictwem Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;";

2) w pkt 4 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;";

3) w pkt 5 w ppkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostały wykorzystane wyniki badań, do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,";

4) w pkt 6:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej:",

b) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawia dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw badań społecznych opinię na temat wniosku wraz z propozycją dotyczącą udzielenia upoważnienia jednorazowego;";

5) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UPOWAŻNIENIE STAŁE Nr.../...

Na podstawie decyzji Nr.../MON Ministra Obrony Narodowej z dnia w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz....) upoważniam:

......................................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

do prowadzenia badań społecznych w jednostkach wojskowych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Upoważnienie jest ważne w....... roku.

(mp.)

(Dyrektor komórki organizacyjnej

Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw badań społecznych)

Warszawa, dnia.............

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE Nr.../...

Na podstawie decyzji Nr.../MON Ministra Obrony Narodowej z dnia w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz.......) upoważniam:

.............................................................................................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

do prowadzenia badań

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(temat i grupy osobowe objęte badaniami)

w: ...........................................................................................................................

W celu ułatwienia realizacji badań proszę dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów) o udzielenie okazicielowi upoważnienia, niezbędnej pomocy.

Upoważnienie jest ważne

od dnia.....................................................

do dnia.....................................................

(mp.)

(Dyrektor komórki organizacyjnej

Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw badań społecznych)

Warszawa, dnia....................