Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

DECYZJA Nr 97
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) w związku z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 144 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 96 i 125, z 2015 r. poz. 28 oraz z 2016 r. poz. 96) w § 2:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Komendę Główną Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej, ośrodek Straży Granicznej;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) kandydat - osobę, która na podstawie art. 31 ustawy ubiega się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej albo funkcjonariusza Policji, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który na postawie art. 31a ust. 1 ustawy wystąpił z pisemną prośbą o przeniesienie do służby w Straży Granicznej;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.