Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

DECYZJA Nr 263
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 sierpnia 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 173 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 35 oraz z 2022 r. poz. 58) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Kursy specjalistyczne dla dowódców akcji i operacji policyjnych, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA DOWÓDCÓW AKCJI I OPERACJI POLICYJNYCH

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

10. Lista wyposażenia dydaktycznego

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.
Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji policyjnych, zwany dalej "kursem".

2.
Cel kursu

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu dowodzenia oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Uczestnik po zakończeniu kursu nabędzie umiejętności dowódcze i będzie potrafił:

-
zaplanować i przygotować akcję lub operację policyjną,
-
realizować w praktyce akcję lub operację policyjną,
-
podsumować i ocenić akcję lub operację policyjną po jej zakończeniu.
3.
Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kieruje się oficerów Policji przewidzianych do pełnienia funkcji dowódcy lub zastępcy dowódcy akcji lub operacji (podoperacji) policyjnej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych lub oficerów Policji zajmujących stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP, KWP, KSP oraz ich zastępców.

4.
System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5.
Czas trwania kursu
PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu1
Zajęcia programowe78
Zakończenie kursu1
Ogółem80

Kurs trwa 10 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, realizować zajęcia w soboty.

6.
Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych nie może przekraczać 20 osób.

7.
Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Ze względu na cel główny oraz specyficzny charakter kursu, zajęcia realizowane są w trybie stwarzającym optymalne warunki do ujawnienia cech psychofizycznych słuchaczy.

Słuchacze uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w umundurowaniu ćwiczebnym. Prowadzący zajęcia, przed rozpoczęciem realizacji danego zagadnienia, obowiązany jest do:

- wskazania słuchaczom celów nauczania oraz przekazania warunków i sposobu zaliczenia zagadnienia, - przekazania słuchaczom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć lub wskazania sposobu ich pozyskania, - określenia literatury uzupełniającej,

- zapewnienia niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć.

Zajęcia prowadzą nauczyciele policyjni komórek dydaktycznych jednostki szkoleniowej, której powierzono kurs, wspomagani w razie potrzeby przez funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji lub przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych.

W realizacji zajęć może uczestniczyć w charakterze obserwatora lub konsultanta przedstawiciel komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych.

Realizacja zajęć praktycznych wymaga zwiększenia liczby osób prowadzących zajęcia. Liczba nauczycieli policyjnych wspomaganych przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji z KGP, KWP, KSP oraz przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych, wynika ze sposobu realizacji zajęć praktycznych w podgrupach.

Istotnym elementem zdobywania do świadczenia zawodowego przez słuchaczy jest ich udział w charakterze obserwatorów w akcjach lub operacjach policyjnych. Mają oni możliwość obserwowania pracy dowódcy akcji lub operacji policyjnej i jego sztabu, sposobu organizacji i prowadzenia działań policyjnych.

Zajęcia praktyczne prowadzone są na Symulatorze działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Symulator przeznaczony jest do prowadzenia zajęć symulacyjnych realizowanych w formie treningu sztabowego z wykorzystaniem wirtualnego systemu symulacji komputerowej, pozwalając na uatrakcyjnienie i podniesienie poziomu kursu. Symulator umożliwia wypracowanie algorytmów postępowania w zdarzeniach kryzysowych oraz doskonalenie procesu dowodzenia w zdarzeniach kryzysowych. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie gier decyzyjnych na poziomie taktyczno-strategicznym, wspomaganych multimedialnym treningiem decyzyjnym. Treningi procesów decyzyjnych wspomaganych multimedialnie w ramach funkcjonowania symulatora - umożliwią między innymi:

- identyfikację błędów i luk w planach działań dowódców akcji lub op eracji policyjnych oraz planach zarządzania kryzysowego,

- naukę kierowania (w szczególności dowodzenia) siłami i środkami Policji, a także podmiotów współdziałających,

- nauczanie autokontroli czynności oraz natychmiastowej reakcji na popełnione błędy, - naukę pracy w zespole.

Właściwie przygotowana dydaktyczna gra decyzyjna doskonale pozoruje działania w warunkach rzeczywistych i rozwija zdolność poszukiwania rozwiązań oraz podejmowania szybkich decyzji.

Realizujący Program (...) zobligowani są do zapoznania się z całością jego zawartości. Podczas realizacji kolejnych sekwencji szkoleniowych wskazane jest odwoływanie się do wcześniej zrealizowanych zagadnień.

Zmiana aktów prawnych lub przepisów, których unormowania mają odzwierciedlenie w realizowanych zagadnieniach, powoduje ich odpowiednią aktualizację przez kadrę realizującą zajęcia.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są według autorów najbardziej optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia.

8.
Zakres tematyczny oraz system oceniania
BlokTematCzas realizacji w godz. lekcyjnych
Dowodzenie akcją lub operacją policyjną1. Wybrane zagadnienia dowodzenia w Policji26
2. Przygotowanie akcji lub operacji policyjnej15
3. Realizacja akcji lub operacji policyjnej32
4. Podsumowanie i ocena akcji lub operacji policyjnej5
Razem:78

W programie realizowany jest jeden blok tematyczny pod nazwą "Dowodzenie akcją lub operacją policyjną". W ramach tego bloku realizowane są cztery tematy, ukierunkowane na kształtowanie umiejętności w zakresie stosowania teorii dowodzenia, przygotowania i realizacji akcji lub operacji policyjnej oraz oceny jej przebiegu.

Słuchacze w trakcie kursu są poddawani obserwacji w celu dokonania ich wszechstronnej oceny pod kątem przydatności do wykonywania zadań służbowych w zakresie dowodzenia akcjami lub operacjami policyjnymi.

Każdy temat kończy się zaliczeniem:

Temat 1 - test wiedzy;

Temat 2 - ocena sporządzonej dokumentacji;

Temat 3 - ocena zadania praktycznego;

Temat 4 - ocena dokonanej analizy zadania praktycznego.

Test wiedzy, trwający 20 minut, składa się z 20 zadań testowych, ocenianych w skali od 1 do 6, przy czym za każdą poprawną odpowiedź można dostać 1 punkt.. Każde z zadań testowych zawiera 4 odpowiedzi, wśród których tylko jedna jest prawdziwa. Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu co najmniej 14 punktów (70 %) z 20 możliwych do uzyskania.

Kryteria oceny:

ocena 1 (niedostateczna) od 0 do 13 punktów ocena 2 (dopuszczająca) od 14 do 15 punktów ocena 3 (poprawna) od 16 do 17 punktów ocena 4 (dobra) 18 punktów ocena 5 (bardzo dobra) 19 punktów ocena 6 (wyróżniająca) 20 punktów

Do oceny pozostałych tematów (2-4) stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).

9.
Forma zakończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich tematów.

Absolwent kursu specjalistycznego otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z wpisanym ogólnym wynikiem nauki, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych do dowodzenia akcjami i operacjami policyjnymi. Na świadectwie w miejsce wyniku stosuje się wpis "pozytywnym".

10.
Lista wyposażenia dydaktycznego
Kategoria/nazwa wyposażeniaLiczba na grupę (20 osób)
1. Wyposażenie sali dydaktycznej:
Projektor multimedialny1
Tablica biała1
Stanowiska komputerowe12
Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych1
2. Pomoce dydaktyczne:
Wzory dokumentówzestaw
Papier kancelaryjny formatu A-41000 szt.
Papier formatu A120 szt.
Mapy topograficznezestaw
Plany miastzestaw
Zestaw flamastrów suchościeralnych do tablicy białej2 komplety
Flamastry w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym, czerwonym20
Klej3
Nożyczki8

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Temat nr 1: Wybrane zagadnienia dowodzenia w Policji

Cele: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- rozróżnić formy kierowania lub dowodzenia,

- zdefiniować zdarzenia kryzysowe,

- określić zasady funkcjonowania jednostek Policji w zdarzeniach kryzysowych,

- określić funkcje procesu dowodzenia w akcjach lub operacjach policyjnych,

- wymienić i scharakteryzować zasady i wymagania dowodzenia,

- scharakteryzować system dowodzenia w Policji i jego komponenty,

- scharakteryzować dokumenty sztabowe wytwarzane w procesie realizacji akcji lub operacji policyjnej,

- wskazać i stosować wybrane metody zapobiegania konfliktom i deeskalacji niebezpiecznych zachowań, - omówić sposoby oddziaływania na tłum.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1.Specyfika funkcjonowania jednostek Policji w sytuacji wystąpienia zdarzeń szczególnych.4wykład, pogadanka, dyskusjaWykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe słuchaczy poprowadź dyskusję, której celem będzie opracowanie katalogu wydarzeń w związku

z którymi prowadzi się działania policyjne w formie akcji policyjnej lub operacji policyjnej. Po zweryfikowaniu opracowanego katalogu z aktualnie obowiązującymi przepisami krótko zdefiniuj każde wydarzenie. Wskaż jednocześnie akty prawne, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego pojmowania omawianych pojęć. Szczególną uwagę zwróć na te wydarzenia, podczas których należy wykazać się znajomością zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego. Omów uwarunkowania realizacji zadań w jednostkach wszystkich szczebli. Przedstaw również aspekty funkcjonowania jednostek Policji w zdarzeniach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem, sytuacji administracyjno-prawnej charakterystycznej dla każdej z nich, a mogącej stanowić trudność w podejmowaniu decyzji podczas prowadzenia działań. Z zakres tematyki administracyjno-prawnej zajęcia w wymiarze 3 godzin prowadzi nauczyciel realizujący zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego.

2.Dowodzenie w Policji.9wykład, pogadanka, dyskusjaOmawiając to zagadnienie przedstaw podstawy teoretyczne dowodzenia

z wykorzystaniem doświadczenia z przeprowadzonych akcji lub operacji policyjnych. Scharakteryzuj podstawowe funkcje dowodzenia: planowanie, organizowanie, kierowanie (motywowanie) i kontrolowanie oraz funkcje cząstkowe: formułowanie, komunikowanie i uświadamianie podwładnym celu działania, pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie informacji, przewidywanie (prognozowanie), decydowanie i zlecanie zadań. Sformułuj podstawowe zasady dowodzenia oraz dokonaj ich charakterystyki, w tym specyfiki występowania i stosowania. Opierając się o formułę jednoosobowego dowodzenia (w Policji i nie tylko) scharakteryzuj sprawność dowodzenia. Zwróć szczególną uwagę na następujące, możliwe do wykorzystania kryteria oceny tej sprawności: wyobraźnię operacyjno-taktyczną, zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki, intuicję, elastyczność w działaniach (umiejętność szybkiego przystosowywania się do powstających i zmieniających się warunków), umiejętność podejmowania ryzyka, a także ponoszenia konsekwencji własnych decyzji w trakcie działań oraz po ich zakończeniu, inicjatywę w oddziaływaniu na sytuację i otoczenie. Podaj katalog obejmujący różne rodzaje przewagi w działaniach. Scharakteryzuj każdą z nich, wskazując na te cechy, które warunkują skuteczne działanie. Wypracuj ze słuchaczami sposoby osiągnięcia przewagi w działaniach, zwróć uwagę między innymi na: dostępne siły i środki, możliwości operacyjno-taktyczne własne i przeciwnika, itp. Scharakteryzuj system dowodzenia w Policji. Wskaż jego związki ze sprawnością organizacyjną jednostek Policji w sytuacji wystąpienia zdarzeń szczególnych.

3.Specyfika działań pododdziałów kontrterrorystycznych Policji w związku z akcjami lub operacjami policyjnymi.6wykład, prezentacja, pogadanka, dyskusjaOmów:

- strukturę organizacyjną i zadania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji,

- wykorzystanie i dowodzenie pododdziałami kontrterrorystycznymi Policji,

- przygotowanie i dowodzenie podoperacją kontrterrorystyczną,

- prowadzenie działań bojowych w sytuacji popełnienia przestępstwa

o charakterze terrorystycznym, działań realizacyjnych w szczególności wzięcia i przetrzymywania zakładników, uprowadzenia osób, uprowadzenia środka transportu, ochrony osób podlegających szczególnej ochronie, wspieranie działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi,

- wsparcie pododdziałów kontrterrorystycznych Policji w trakcie planowania i realizacji akcji lub operacji policyjnych,

negocjacje policyjne, umiejscowienie i podległość negocjatorów policyjnych w trakcie akcji lub operacji policyjnych.

4.Zapobieganie konfliktom i deeskalacja niebezpiecznych zachowań.6ćwiczenia, wykładNa podstawie ćwiczeń rozwijających umiejętności zapobiegania konfliktom i deeskalacji niebezpiecznych zachowań oraz w formie wykładu omów w szczególności:

1) przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych oraz agresywnych i niebezpiecznych zachowań osób, wobec których podejmowane są czynności służbowe:

a) przyczyny pojawienia się u policjanta silnych emocji i ich wpływ na zachowanie oraz podejmowanie decyzji w trakcie realizacji czynności służbowych,

b) wpływ zachowania się policjanta, w tym sposobu komunikacji werbalnej i niewerbalnej na pojawienie się określonych emocji oraz zachowań u osób, wobec których podejmowane są czynności służbowe,

c) znaczenie rozpoznawania stanów emocjonalnych oraz potrzeb osób, wobec których podejmowane są czynności służbowe;

2) warunki skutecznego działania w sytuacji zagrożenia lub zaistnienia konfliktu oraz zachowań niebezpiecznych, wybrane techniki deeskalacyjne:

a) zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej,

b) techniki wywierania wpływu;

3) psychologiczne uwarunkowania zachowań zbiorowych:

a) rodzaje i cechy zbiorowości,

b) zachowanie się osoby w grupie oraz tłumie,

c) skuteczne sposoby oddziaływania na zbiorowości (komunikowanie się z tłumem).

5.Zaliczenie1test wiedzy

Sposoby oceniania:

W ramach tego zagadnienia na bieżąco sprawdzane są wiedza i umiejętności słuchaczy, a po zakończeniu przeprowadzony będzie test wiedzy, z którego zostanie wystawiona ocena.

Do określenia stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się następujące oceny: 6 - wyróżniająca; 5 - bardzo dobra; 4 - dobra; 3 - poprawna; 2 - dopuszczająca; 1 - niedostateczna

Temat nr 2: Przygotowanie akcji lub operacji policyjnej

Cele: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sprecyzować cel działania,

- wskazać potencjalne źródła informacji o zagrożeniu,

- określić kryteria selekcji informacji dotyczących zagrożenia,

- przeprowadzić analizę zagrożeń,

- określić strukturę dowodzenia akcją lub operacją policyjną,

- określić zadania dla osób funkcyjnych w akcji lub operacji policyjnej,

- określić warianty działania,

- dokonać kalkulacji sił i środków niezbędnych do realizacji zadania,

- ocenić sposób zabezpieczenia imprezy masowej przez organizatora,

- analizować sposób realizacji policyjnego zabezpieczenia działań.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1.Przygotowanie akcji lub operacji policyjnej.7ćwiczeniaNa wstępie podziel słuchaczy na kilkuosobowe grupy. Każdej z grup przydziel różne założenia do ćwiczeń. Poleć słuchaczom określenie przedmiotu ochrony

i wskazanie celu działania Policji oraz źródła zagrożenia w opisanym założeniem przypadku. W trakcie zadania prowadź konsultacje, sprawdzaj wyniki, wskazuj mocne i słabe strony przyjętego toku myślenia. Następnie spowoduj, by słuchacze wskazali potencjalne źródła informacji o zagrożeniu. Podsumuj ten etap pracy korygując poczynione przez słuchaczy ustalenia. Wypracuj wraz ze słuchaczami analizę w celu podejmowania decyzji związanych ze zmniejszeniem do akceptowanego przez dowódcę akcji lub operacji poziomu zagrożenia. Na podstawie wypracowanej analizy i obowiązujących przepisów poleć słuchaczom wypracowanie optymalnego sposobu realizacji akcji lub operacji policyjnej. Omów proponowane przez słuchaczy rozwiązania wskazując ich mocne i słabe strony, ze względu na możliwość wykorzystania w planie działania dowódcy akcji lub operacji policyjnej. Twoim zadaniem jest bieżące konsultowanie ze słuchaczami postępów w tworzeniu dokumentacji. Zwróć szczególną uwagę na kompletność i merytoryczną poprawność następujących elementów koncepcji realizacji akcji lub operacji policyjnej. Omów i oceń przygotowaną dokumentację. Korzystając z doświadczenia słuchaczy omów zabezpieczenie logistyczne akcji lub operacji policyjnych. Na podstawie przykładów omów wykorzystywanie potencjału logistycznego do reagowania na zagrożenia i efektywnego działania mającego na celu skuteczne przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom.

2.Wizyta studyjna.8ćwiczeniaPrzed wizytą studyjną na wybraną akcję lub operację policyjną lub przed lustracją obiektów, na których przeprowadza się akcje lub operacje policyjne, przydziel słuchaczom zadania, które pozwolą na dokonanie przez nich: oceny infrastruktury obiektów, na których przeprowadzane są imprezy masowe, oceny sposobu zabezpieczenia imprezy masowej przez jej organizatora oraz analizy sposobu realizacji zabezpieczenia policyjnego. Omów i oceń przygotowaną ocenę i analizę przydzielonych zadań.

Sposoby oceniania:

W ramach zagadnienia na bieżąco sprawdzane są wiedza i umiejętności słuchaczy. Stosowana jest ocena kształtująca i wskazująca mocne i słabe strony słuchacza. Ocenie ponadto podlega wytworzona przez słuchaczy dokumentacja. Pozytywne oceny z oceny kształtującej i sporządzonej dokumentacji są warunkiem zaliczenia. Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).

Temat nr 3: Realizacja akcji lub operacji policyjnej

Cele: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- nadzorować i koordynować realizację planu działania dowódcy akcji lub operacji policyjnej,

- podejmować decyzje wynikające z bieżącego rozwoju sytuacji,

- przygotować właściwemu przełożonemu meldunki o sytuacji i realizowanych działaniach,

- podjąć decyzję o zakończeniu akcji lub operacji policyjnej.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1.1. Dowodzenie siłami realizującymi akcję lub operację policyjną.

2. Współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi.

32ćwiczeniaZajęcia realizuj na "Symulatorze działań Policji ", w salach wyposażonych w przewodowe i bezprzewodowe środki łączności, mapy, tablice poglądowe i materiały biurowe. Na podstawie przygotowanej dokumentacji przeprowadź ćwiczenia, w których zadaniem słuchaczy będzie realizacja akcji lub operacji policyjnej. W realizacji zajęć bierze udział co najmniej czterech nauczycieli policyjnych. Zorganizuj zajęcia w taki sposób, aby słuchacze jednocześnie ćwiczyli w roli dowódcy akcji lub operacji, szefa sztabu, zastępcy dowódcy akcji lub operacji, zastępcy dowódcy akcji lub operacji ds. taktyki działań, dowódców podoperacji i odcinków. Pozostałym słuchaczom przypis z role obserwatorów symulacji, których zadaniem będzie bieżąca analiza działań ćwiczących słuchaczy. Zajęcia realizowane są przez kolejne cztery dni. Twoim obowiązkiem jest notowanie wszystkich spostrzeżeń związanych z realizacją ćwiczeń (arkusz obserwacji). Oceń i omów działania słuchaczy po zakończeniu wszystkich ćwiczeń praktycznych.

Sposoby oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny z zadania praktycznego. Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy lub opanowania umiejętności stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).

Temat nr 4: Podsumowanie i ocena akcji lub operacji policyjnej

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić analizę przebiegu akcji lub operacji policyjnej, - sformułować wnioski końcowe.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1.Analiza przebiegu akcji lub operacji policyjnej.5dyskusja, ćwiczeniaNa podstawie przeprowadzonych symulacji akcji lub operacji policyjnych poleć słuchaczom, przeprowadzenie ich analizy. Zwróć szczególną uwagę na popełnione przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń błędy oraz wskaż sposoby ich eliminowania. Na podstawie wyników analizy każdy ze słuchaczy prezentuje wyniki swojej pracy (wnioski końcowe) uzasadniając przyjęte stanowisko. Oceń i omów przeprowadzoną analizę.

Sposoby oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonej analizy stanowi warunek zaliczenia. Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy lub opanowania umiejętności stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).