Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2021.70

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr 220
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna (Dz. Urz. KGP poz. 99, z 2019 r. poz. 70 oraz z 2020 r. poz. 62) w załączniku do decyzji w części I "Założenia organizacyjnoprogramowe" wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 4 "System prowadzenia kursu" otrzymuje brzmienie:

"Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym. Kurs może być prowadzony w formie elektronicznego kształcenia na odległość, w przypadku treści realizowanych metodą wykładu lub za pomocą innych metod podających.";

2)
pkt 8 "Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia" otrzymuje brzmienie:

"Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, realizowanych od poniedziałku do piątku, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej określone zagadnienia, dopuszczalne jest, podczas prowadzenia ćwiczeń, regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych. Określone w programie sposoby realizacji zajęć są sugerowane. O wyborze metody decyduje osoba prowadząca.

W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych oraz realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.

Policjanci skierowani na kurs powinni posiadać umundurowanie i wyposażenie do służby, przydzielone policjantowi ruchu drogowego.

Wskazanym jest, aby podczas realizacji ćwiczeń grupa szkoleniowa podzielona była na zespoły. Kierownik komórki organizacyjnej, realizującej określone tematy (zagadnienia) określi w korelacji liczbę słuchaczy w zespole i liczbę nauczycieli przewidzianych do prowadzenia ww. zajęć dydaktycznych. W razie potrzeby, za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono realizację kursu, wybrane zagadnienia, wymagające wiedzy specjalistycznej, mogą być realizowane przez policjantów z innych jednostek organizacyjnych Policji i przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych, po uzgodnieniu ich uczestnictwa z właściwymi przełożonymi tych osób.

Ćwiczenia realizowane poza terenem jednostki szkoleniowej, odbywają się na podstawie uzgodnień, zawartych z:

1) właściwymi miejscowo jednostkami organizacyjnymi Policji, przy możliwym udziale policjantów tych jednostek;

2) podmiotami pozapolicyjnymi posiadającymi odpowiednią infrastrukturę, przy możliwym udziale przedstawicieli tych podmiotów.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462 oraz z 2021 r. poz. 647.