Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2021.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr 215
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości (Dz. Urz. KGP poz. 15) w załączniku do decyzji w części I "Założenia organizacyjno-programowe" wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 4 "System prowadzenia kursu" otrzymuje brzmienie:

"Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym. Kurs może być prowadzony w formie elektronicznego kształcenia na odległość, w przypadku treści realizowanych metodą wykładu lub za pomocą innych metod podających.";

2)
pkt 5 "Czas trwania kursu" otrzymuje brzmienie:

"Kurs trwa 10 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji

(w godzinach lekcyjnych)

Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Zajęcia programowe78
Zakończenie kursu1
Ogółem80

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach, realizowanych od poniedziałku do piątku, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych oraz realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462 oraz z 2021 r. poz. 647.